Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №18 Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект “Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ПЕТА

Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект “Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.  

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение за прекратяване на процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Общински съвет Трявна

 

Р Е Ш И:

Отменя Решение № 266 от 30.11.2016 г. на Общински съвет Трявна относно: Кандидатстване на Община Трявна с проект “Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“.  

 

Прието с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

                                                                                                         / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter