Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №17 Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА

Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година.

Вносител: Кметът на общината

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Трявна, Общински съвет - Трявна

Р Е Ш И:

Приема бюджетната прогноза за местни дейности на община Трявна за периода 2018-2020 година, съгласно приложенията, представляващи неразделна част от Решението, както следва:

1. Приложение № 1 - Прогноза приход за периода 2018 – 2020 г. – местни дейности.

2. Приложение № 2 - Прогноза за периода2018 – 2020 г. на разходите за местни дейности.

3. Приложение №3 - Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 – 2020 г.

4. Приложение № 6г - Прогноза за общински дълг / вкл. и намеренията за нов /  и разходите за лихви по  него за периода 2018-2020 година.

 

Прието с 15  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter