Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №16 Определяне на представител и заместник представител в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ през мандат 2015-2019 г.

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА

Определяне на представител и заместник представител в Общото събрание на Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ през мандат 2015-2019 г.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от същия, Общински съвет Трявна

Р Е Ш И:

Изменя свое Решение № 38/22.12.2015 г., както следва:

1. Определя за представител на Община Трявна в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“ за мандат 2015-2019 г. Дончо Тихолов Захариев, кмет на Община Трявна.

2. Определя за заместник представител на Община Трявна в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“ за мандат 2015-2019 г. Силвия Кръстева Кръстева, председател на Общински съвет – Трявна.

 

Прието с  поименно гласуване с 16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter