Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

РЕШЕНИЕ №15 Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 22.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 2

 

ПО ТОЧКА ВТОРА

Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ  „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.

Вносител: Кметът на общината

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, ал. 1, т. 11 от Търговския закон и във връзка с чл.57, ал.1, т. 5 и чл. 59 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна, приета с Решение № 4 от 30.01.2013 г. на Общински съвет -Трявна, Общински съвет – Трявна

Р Е Ш И:

Упълномощава представителя на Община Трявна в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, д-р Добромир Драмов, избран с Решение № 17 от 08.12.2015 г. на Общински съвет –Трявна, да гласува по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, насрочено за 27 февруари 2017 г. или при липса на кворум за 15 март  2017 г., както следва: 

- По т. 1 от проекта за дневен ред: „Вземане на решение за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот и построените в него сгради, с кадастрален номер на имота 14218.550.197, с административен адрес гр. Габрово, бул. "Трети март“ № 51, включен в активите на дружеството, съгласно Нотариален акт № 155, том I, рег. № 1814, дело 139 от 17.08.2016 г. Общото събрание на акционерите да упълномощи съвета на директорите да внесе пред министъра на здравеопазването за разглеждане предложението за продажба, както и да упълномощи изпълнителния член на съвета на директорите да проведе търг, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, да сключва предварителен и окончателен договор с определеното за купувач лице“  – „ЗА“.

2. В десетдневен срок от провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, д-р Добромир Драмов, да представи на общинския съвет и кмета на общината отчет за участието в Общото събрание на акционерите, протокол от събранието, както и всички материали, получени във връзка с Общото събрание.

           

Прието с  16  гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter