*

Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Обява за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център – Габрово

11.05.2018   

Позицията експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център – Габрово (ОИЦ-Габрово) се изпълнява в рамките на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“, договор BG05SFOP001-4.001-0019-С01, ОП „Добро управление“.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Образователна степен: висше образование, степен „бакалавър”.
Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми и опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, в поддържането на информационни масиви.
Допълнителна квалификация:
• компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти
• владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Общи задължения и отговорности:
• извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от ЦИКО, след съгласуване с управителя на ОИЦ;
• предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща, на място в ОИЦ;
• разпространява информация и документи по открити процедури за кандидатстване;
• предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите;
Специфични задължения:
• поддържа активно сътрудничество с национални, регионални и местни медии и експертите „връзки с обществеността” на общините и областните администрации;
• изготвя и след съгласуване с ЦИКО разпространява информационни материали, покани, прессъобщения за предстоящи събития и публични прояви на ОИЦ, ЦИКО и УО на територията на областта, след съгласуване с управителя на ОИЦ;
• сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата;
• посреща посетителите в ОИЦ и при нужда им съдейства за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси;
• води регистър на входящата и изходяща кореспонденция, на телефонните запитвания, води дневник на посещенията в ОИЦ;
• осигурява логистиката – транспорт, техника, зала и др. при организирането на специални събития за популяризиране на Кохезионната политика и на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ на територията на областта;
• подкрепя организирането на инициативи за информация и публичност на ЦКЗ, управляващите органи на програмите;
• активно участва в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно;
• обезпечава функционалността и наблюдава за изправността на екрани и технически средства, излъчващи материали за популяризиране на СКФ/ЕСИФ;

НАЧИН НА ПОДБОР
Три етапа на провеждане: по документи, тест, интервю.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – трудово правоотношение, до изтичане на проекта – 31.12.2018 г.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Община Габрово, ,,пл. Възраждане №3, деловодство; до 04.06.2018 г.
Всеки от недопуснатите кандидати ще бъде уведомен/а, на посочена от него/нея електронна поща, за съображенията за отказа.
Всеки от допуснатите кандидати ще бъде уведомен/а, на посочена от него/нея електронна поща, за датата, часа на започване и мястото за провеждане на следващите етапи на подбора.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc
• документи, доказващи образователна степен – копие от диплома;
• документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори,трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;
• документи, доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна/ осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект (и) и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

РАЗМЕРЪТ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА – договаряне при назначаване на одобрения кандидат в размер до 1 070,00 лв. брутна работна заплата, вкл. лични осигурителни вноски и ДДФЛ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Дейността на ОИЦ-Габрово ще бъде осигурена, отново на проектен принцип, за периода 2019-2021 година, в рамките на ОП „Добро управление“.

 31.05.2018
31.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
24.05.2018
23.05.2018
22.05.2018
20.05.2018
18.05.2018
17.05.2018
11.05.2018
11.05.2018
09.05.2018
08.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
02.05.2018
02.05.2018
02.05.2018

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |        web counter